Program ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja je poseban set mjera namijenjenih poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) te sredstvima Državnog proračuna. Trenutno važeći Program je Europska komisija odobrila za razdoblje od 2014. do 2020. godine te pritom ukupna financijska alokacija iznosi 2,383 mlrd. EUR. 

 

   Pročitajte više 

Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Uz već postojeće oblike financiranja putem bespovratnih sredstava, financijski instrumenti (FI) su novi oblik financiranja iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. za financijski održive projekte i to putem zajmova/kredita i jamstava. Svrha financijskih instrumenata je prvenstveno potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora dok se doprinosom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj omogućavaju povoljniji uvjeti financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i duži period počeka).

 

   Pročitajte više 

Nutri-2-Cycle projekt

Projekt Nutri2Cycle će osigurati važna dostignuća za održivo i učinkovito upravljanje prirodnim resursima. Predmetni projekt analizira trenutne tokove dušika (N), fosfora (P) i ugljika (C) odnosno postojeće tehnologije njihovog upravljanja na različitim poljoprivrednim gospodarstvima diljem Europe te istraživanjem okolišnih problema povezanih s ovim tehnologijama. 


 Pročitajte više

Tehnologije u obradi otpadne vode

Upotrebom vode iz mnogobrojnih vodoopskrbnih sustava za različite namjene dolazi  do  promjena  u  njenim kemijskim,  biološkim  i  fizikalnim  svojstvima uslijed  čega  nastaju  otpadne  vode  bilo  poljoprivredne,  industrijske,  oborinske ili  vode  iz  kućanstva.  Takve  vode  potrebno je  prikupiti  te  na  prikladan  način pročistiti  i  odvesti  u  prijemnik  bez  štetnih  utjecaja  za  okoliš.

 

  Pročitajte više

Zajednička poljoprivredna politika

Zajednička poljoprivredna politika (CAP) nastala je kao odgovor rastućem broju izazova u poljoprivrednoj proizvodnji te jača konkurentnost i održivost poljoprivredne proizvodnje kroz osiguravanje izravnih plaćanja, stabilizaciju prihoda poljoprivrednih gospodarstava te financiranje kroz programe ruralnog razvoja. 


  Pročitajte više

Biomasa


Biomasa je, prema članku 3. Zakona o energiji (NN 68/2001), određena kao biorazgradivi dio proizvoda, odnosno ono što se može ponovno preraditi na način da nije suviše štetno za prirodu i okoliš. Biomasa je zapravo materijal koji je nastao od živih organizama te ostataka i poljoprivrednih/šumarskih  otpadaka.


  Pročitajte više

Ulaganje za mlade poljoprivrednike

U sklopu natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ PRR 2014. -2020. godine, IPS Konzalting je sudjelovao u pripremi poslovnog plana i projektne dokumentacije za OPG Karlo Š. Projekt OPG-a ima za cilj modernizaciju procesa rada i poslovanja kroz nabavu poljoprivredne opreme i mehanizacije te povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata. Modernizacija poljoprivrednog gospodarstva i unaprjeđenje procesa rada će se ostvariti kroz brži i energetski efikasniji transport ulaznih / izlaznih sirovina, sigurnost radnika, unaprjeđenje učinkovitosti poljoprivredne opreme optimizacijom energetskih resursa, te kroz sniženje operativnih troškova.  

Bioplin 

Bioplin je mješavina plinova metana, ugljikovog dioksida, dušika, vodika i vodikovog sulfida. Najvažniji i u naj­većoj mjeri zastupljen je plin metan (CH4) koji ujedno daje energetsku vrijednost bioplinu. Sastav bioplina je u velikoj mjeri određen sastavom supstrata tijekom fer­mentacijske reakcije, operativnim parame­trima te različitim tehničkim preduvjetima samog postrojenja.


 Pročitajte više  

Izrada studije pročišćavanja voda 

U lipnju 2017. godine Vinka, IPS Konzalting i Pantarein Water su potpisali poslovnu suradnju o izradi studije pročišćavanja otpadnih voda.

Slijedom potpisanog Ugovora, proveden je niz mjernih kampanja te detaljna analiza svih ulaznih parametara kako bi se ponudilo dugoročno optimalno tehnološko – operativno rješenje.

 

Ulaganje u stočarski sektor 

U sklopu natječaja za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine, IPS Konzalting je sudjelovao u pripremi poslovnog plana i projektne dokumentacije te u provedbi projekta OPG Marija Mesić Tuškanec.

Projekt obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima za cilj izgradnju objekta za skladištenje krutog i tekućeg stajskog gnoja, te nabavu poljoprivredne opreme za manipulaciju stajnjakom.

Sudjelovanje u projektu INEMAD

INEMAD je znanstveno – istraživački projekt koji se provodio od 2012. do 2016. godine te je financiran sredstvima FP7 (Framework Programme 7) programa. Fokus projekta je na povezivanju ratarske i stočarske proizvodnje uvođenjem među koraka - bioplinske proizvodnje. Uvođenjem bioplinskog postrojenja postiže se recikliranje hranjiva i energije te se generira profit ostvarena kroz proizvodnju, korištenje i prodaju bioplina i digestata.


 Pročitajte više

EU zakoni za obnovljive izvore energije

Obnovljivi izvori energije (energija vjetra, sunčeva energija, hidroenergija, energija oceana, geotermalna energija, biomasa i biogoriva) predstavljaju kvalitetnu zamjenu za fosilna goriva i pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova, diversifikaciji opskrbe energijom te smanjenju ovisnosti o nestabilnim tržištima fosilnih goriva (nafta, plin).


 Pročitajte više

Izrada studije pročišćavanja voda 

IPS Konzalting je u suradnji s Pantarein Water krajem 2017. godine potpisao poslovnu ponudu s tvrtkom Maraska d.d. u Zadru o studiji pročišćavanja otpadnih voda. Slijedom potpisanog Ugovora, proveden je niz mjernih kampanja te detaljna analiza svih ulaznih parametara kako bi se ponudilo dugoročno optimalno tehnološko – operativno rješenje.

Digestat - kvalitetno organsko gnojivo   

Anaerobna digestija (AD) je složen tehnološki postupak pretvorbe biorazgradivog materijala u bioplin tijekom kojeg nastaje digestat. Digestat je nusproizvod koji sadrži makro (N, P, K) i mikro (Mg, S, Ca, B, Cu, Co, Mn, Zn) hranjiva. Ovisno o ulaznoj sirovini anaerobne digestije, digestat može biti visoko vrijedno organsko gnojivo.


 Pročitajte više

Projektni prijedlog DIGEST-AID 

Rastuća je svijest o potrebi postojanja kružnog poljoprivredno – prehrambenog sektora s učinkovitim korištenjem resursa koji u isto vrijeme proizvodi adekvatne količine hrane. S obzirom da su primarni resursi ograničeni i često oskudni te da trenutni agro – prehrambeni sektor ima ogroman utjecaj na okoliš potrebno je razmotriti koncept kružnog, resursno učinkovitog gospodarenja koji ima za cilj smanjiti korištenje primarnih resursa i emisije stakleničkih plinova u okoliš.


 Pročitajte više

Projektni prijedlog FERTIMANURE

Aplikacija mineralnih gnojiva u poljoprivredi započela je u većini EU zemalja sredinom i krajem 19. stoljeća, no najveći porast potrošnje dogodio se nakon II. svjetskog rata. S obzirom da se proizvodnja mineralnih gnojiva bazira na prirodnim resursima (naslage stijena – fosfor) i korištenju fosilne energije, EIP-Agri naglašava kako se trenutačna ovisnost EU poljoprivrede o mineralnim gnojivima mora smatrati vrlo ozbiljnom prijetnjom budućoj sigurnosti opskrbe hranom.


 Pročitajte više

Biometan

Korištenje biometana u  transportnom sektoru ima veliki potencijal i potencijalno značajne  socio-ekonomske  koristi.  Broj  privatnih  vozila,  vozila u  javnom prometu i kamiona koji  koriste plinsko gorivo  je u  značajnom porastu. Biometan se  u  vozilima može  koristiti  na  isti  način  kao  i prirodni plin.


 Pročitajte više