Opći uvjeti poslovanja

  

Članak 1. Definicije i značenje

1.1.   U Općim uvjetima poslovanja koriste se sljedeći izrazi: 

¨   IPS: označava društvo “IPS konzalting d.o.o.” 

¨   Naručitelj: označava drugu stranku u suradnji sa IPS-om (Kupac).  

¨   Ugovor: označava dogovoreni sporazum između IPS-a i Naručitelja (kupca) s obzirom na isporuku usluge od strane IPS-a. 

¨   Narudžba: označava zahtjev koji Naručitelj podnosi IPS-u za isporuku usluge. 

¨  Stranke: IPS i Naručitelj (kupac).

1.2.  Ako posebnim Ugovorom nije drugačije utvrđeno, ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na sve pravne odnose u kojima IPS djeluje kao dobavljač usluge. 

1.3. Posebne odredbe u Ugovoru koje se razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, imaju prednost nad odredbama koje su predstavljene u Općim uvjetima poslovanja. 

1.4. Ukoliko Naručitelj ima svoje opće uvjete poslovanja, njihova primjena na odnose između stranaka ovim Općim uvjetima poslovanja izričito se isključuje.

1.5. Poništenje ili ukidanje bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja ne utječe na ostale odredbe.

 

Članak 2. Posebne i standarne ponude

Sve specijalne ponude i/ili ponude od strane IPS-a su neobvezujuće, osim ako nije drugačije navedeno. Slanje posebnih ponuda, brošura, cjenika i sličnih dokumenata ne obvezuje IPS na sklapanje Ugovora.

 

Članak 3. Izvršenje i izmjene Ugovora

3.1. Ugovor je na snazi onog trenutka kada IPS pisanim putem prihvati narudžbu Naručitelja. 

3.2. U slučaju da IPS pisanim putem potvrdi narudžbu Naručitelja čiji se sadržaj razlikuje od onoga što je Naručitelj zatražio ili ako se vrijeme isporuke razlikuje od roka isporuke po izboru Naručitelja, te ako Naručitelj ne reagira na promjene u roku od 8 dana od primitka pismene potvrde IPS-a, smatra se da je Naručitelj upoznat s promjenom, te da ju prihvaća.

3.3. IPS ima pravo odgoditi ugovoreno vrijeme isporuke ili raskinuti ugovor ex parte ako informacije prikupljene od strane IPS-a pokazuju da je Naručitelj nedovoljno solventan, a Naručuitelj ne dokaže suprotno ili ne plati avansno. 

3.4. Stranke mogu sporazumno izmijeniti sadržaj sklopljenog Ugovora. Izmjena Ugovora je obvezujuća za IPS samo ako je pisanom obliku.

 

Članak 4. Cijene i prilagodba cijena

4.1. Cijene u ponudama i ugovorima su u kunama i ne sadržavaju PDV i/ili druge poreze, koji se dodatno zaračunavaju Naručitelju na ugovorenu cijenu.

4.2. Ako Ugovor predviđa obračun cijene po satu rada, iznos koji Naručitelj treba platiti, utvrdit će se naknadno na temelju obračuna IPS-a. 

4.3. Što se tiče izmjena Ugovora koje su nametnute izričito na zahtjev Naručitelja, IPS ima pravo naplatiti sve dodatne troškove uzrokovane spomenutim izmjenama. Ako IPS smatra da je potreban dodatni rad, Naručitelj će biti obaviješten pismenim putem od strane IPS-a. Ako Naručitelj pisanim putem u roku od 8 dana od dana obavijesti, ne obavijesti IPS o neprihvaćanju dodatnog rada, pretpostavlja se da je Naručitelj prihvatio dodatni rad i cijenu koja će se na temelju njega obračunati.

 

Članak 5. Uvjeti dostave

5.1. Ugovoreno vrijeme isporuke je okvirno i IPS ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenje ukoliko kašnjenje ne prelazi razuman rok, osim ako nije drugačije pisano utvrđeno. Naručitelj u slučaju prekoračenja roka isporuke nema pravo na naknadu štete, niti pravo raskida Ugovora, izuzev u slučaju nerazumnog prekoračenja roka. 

5.2. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, usluga se isporučuje u sjedištu IPS-a, time da IPS nije dužan izvršiti isporuku sve dok Naručitelj ne plati uslugu. 

 

Članak 6. Pritužbe

 

6.1. Pritužbe koje se odnose na nesukladnost i/ili nedostatke, trebaju biti dostavljene IPS-u u roku od 8 dana od primitka usluge. Pritužba koja je pristigla usmenim putem, treba biti potvrđena IPS-u pisanim putem [putem pošte, fax-a, e-mail-a ili nekim drugim pisanim putem]. 

6.2. Pritužbe i/ili primjedbe u vezi s izdanim računom IPS-a,  trebaju se dostaviti u roku od 8 dana od primitka računa i to u pisanom obliku, poslano poštom. Račun se isporučuje u roku od 3 dana od datuma koji se nalazi na izdanom računu.

 

Članak 7. Plaćanje

7.1. IPS uvijek ima pravo tražiti predujam, čak i ako to nije predviđeno Ugovorom.

7.2. Naručitelj je dužan podmiriti račun u roku od 30 dana od datuma naznačenog na izdanom računu, osim ako izričito nije drugačije navedeno na računu.

7.3. U slučaju nepodmirenja računa do navedenog datuma dospijeća, Naručitelju će se zaračunati zakonska zatezna kamata na neplaćeni iznos računa, za svaki dan zakašnjenja.

 

Članak 8. Suradnja Naručitelja

8.1. Naručitelj je obvezan na vrijeme dostaviti sve potrebne informacije, uključujuci i one s kojima je upoznat  tijekom trajanja Ugovora a koje su potrebne za izvršenje Ugovora. Naručitelj je odgovoran za točnost i potpunost dostavljenih informacija te IPS ni pod kojim uvjetima ne odgovara za eventualne štete koje su posljedica pogrešnih ili nepotpunih informacija dostavljenih od strane Naručitelja.

 

Članak 9. Odgovornost IPS-a

9.1. Samo prijedlozi i informacije u pisanom obliku dostavljene od strane IPS-a se smatraju prihvatljivima. Svaka odgovornost za usmene prijedloge, preporuke i informacije je isključena.

9.2. Kada izvršenje Ugovora od strane IPS-a ovisi o vanjskim čimbenicima (odlukama državnih i/ili regionalnih institucija), IPS nije odgovoran za rezultat svoje usluge, osim ako izričito nije drugačije dogovoreno. Ne postoji jamstvo za dobivanje dozvola, bonusa, subvencija i/ili drugih poslova koje Naručitelj želi ostvariti od države.

9.3. Bilo koja odgovornost IPS-a za nedostatake u provedbi Ugovora u potpunosti je isključena ako je riječ o nerazboritom korisšenju isporučene usluge. Točnije, IPS ne snosi odgovornost ako Naručitelj dobivenu uslugu ne koristi sukladno uputama IPS-a (uključujući savjete i izvješća), što na kraju rezultira štetom za Naručitelja.

9.4. IPS se može smatrati odgovoranim samo za direktnu štetu koju je pretrpio Naručitelj, ako se dokaže da je kriv za nedostatak, te da je nedostatak u uzročnoj vezi sa štetom koju je pretrpio Naručitelj.

 U slučaju odgovornosti IPS-a za nepravilno izvršenje Ugovora, Naručitelj će imati prvenstveno pravo na odštetu u naturi (popravak štete). Tek kad popravak nije moguć, Naručitelj će imati pravo na novčanu naknadu štete i to u uzročnoj vezi sa pretrpljenom izravnom štetom. U tom slučaju, odgovornost IPS-a je u svakom pogledu ograničena na iznos koji je Naručitelj platio ili je dužan platiti po sklopljenom ugovoru odnosno na iznos koji je već platio kod ugovorene naknade po satu.

 

Članak 10. Viša sila i izvanredne okolnosti

Stranke u slučaju više sile npr. rata, mobilizacije, ustanka, izvanrednog stanja, štrajka, požara ili drugih nepredvidivih okolnosti kao što su potpuno zagušenje u prometu, bolest ili nesreća od strane osoblja, pogreška ili nedostatak od strane dobavljača IPS-a itd, imaju pravo odgoditi izvršenje Ugovora dok situacija više sile ili izvanrednih okolnosti čiji je uzrok neovisan o volji stranaka postoji.

Ukoliko viša sila ili izvanredne okolnosti traju duže od 6 mjeseci, tada stranke imaju pravo raskinuti Ugovor, bez prava druge stranke na naknadu štete.

 

Članak 11. Pravo na raskid ugovora

11.1. U slučaju stečaja, predstečajne nagodbe ili likvidacije Naručitelja, IPS ima pravo pozvati Naručitelja da u roku od 8 dana ispuni sve svoje obveze iz Ugovora. Ako Naručitelj ne ispuni obveze iz Ugovora u roku od 8 dana od primljenog poziva na plaćanje, IPS ima pravo raskinuti Ugovor i tražiti naknadu cjelokupne štete koju je pretrpio. U svim slučajevima koji su prethodno spomenuti, IPS ima pravo zahtijevati odštetu od Naručitelja odmah, bez ikakve odgode. 

11.2 Ukoliko Naručitelj (izuzev u slučaju iz čl. 10. st. 2. ovih Općih uvjeta poslovanja), prije ispunjenja ugovora, izjavi da raskida ili da odustaje od Ugovora, dužan je platiti sve do tada nastale troškove i do tada pružene usluge od strane IPS-a, te je također dužan platiti odštetu zbog raskida ugovora u visini od 10% od cijene Ugovora.

 

Članak 12. Prava intelektualnog vlasništva – Povjerljivost

12.1. IPS ostaje nositeljom svih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva (npr. patenti, autorska prava, prava loga, dizajn i modeli), u vezi s uslugama pruženim od strane IPS-a. Naručitelj nema pravo ni pod kojim uvjetima prisvojiti si vlasništvo IPS-a, osim ako mu je dostavljeno pisano odobrenje od strane IPS-a. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, Naručitelj, između ostalog, nema pravo reproducirati uslugu dostavljenu od strane IPS-a, bez obzira na način i oblik u kojem je ona modificirana. Također, Naručitelj nema pravo pružati informacije trećim osoba koje su pružene Naručitelju od strane IPS-a. Naručitelj ni u kojem slučaju nema pravo na izmjenu ili uklanjanje zaštićene IPS marke/logo, bez obzira na način ili na oblik u kojem je ona postavljena. U slučaju povrede prava intelektualnog i industrijskog vlasništva na štetu IPS-a, Naručitelj je dužan platiti ugovornu kaznu u visini od 2.500 kn na dan od dana kada je povreda počinjena, pa sve dok ona traje, ne dovodeći time u pitanje pravo IPS-a da zaračuna i veći iznos ako se dokaže da je stvarna pretrpljena šteta veća od prethodno spomenutog iznosa.

12.2. IPS uvijek ima pravo koristiti rezultate koji su postignuti tijekom izvršavanja Ugovora, ali i znanje i iskustvo stečeno prilikom izvršenja ovog Ugovora.

12.3. IPS ni za vrijeme izvođenja niti nakon sklapanja Ugovora nije obavezan na povjerljivost informacija u vezi Naručitelja, osim ako izričito nije drugačije dogovoreno, ili ako postoji zakonska obveza na povjerljivost podataka, kada je riječ o poslovima sa državnim i/ili lokalnim upravama i samoupravama.

 

Članak 13. Sporovi

13.1. Svi sporovi koji proizlaze ili su povezani sa Ugovorom, te na koje se ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju su u nadležnosti suda nadležnog prema sjedištu IPS-a.