Program ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja je poseban set mjera namijenjenih poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) te sredstvima Državnog proračuna. Trenutno važeći Program je Europska komisija odobrila za razdoblje od 2014. do 2020. godine te pritom ukupna financijska alokacija iznosi 2,383 mlrd. EUR.

Ciljevi Programa ruralnog razvoja su: 

  • poticanje konkurentnosti poljoprivrede 

  • osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama te

  • postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Programom je definirano 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Popis mjera s osnovnim informacijama:

M1 PRENOŠENJA ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA

Od ove mjere korist će imati svi oni koji se bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje. 

M2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 

Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, potpora za osposobljavanje radnika.  

M3 Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 

Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu. 

M4 Ulaganja u fizičku imovinu

Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti. 

M5 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elemtarnim nepogorama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.  

M6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Jedan od važnijih ciljeva mjere je omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.   

M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture, ruralna područja će opet postati poželjna mjesta za život i rad.

M8 ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANE ODRŽIVOSTI ŠUMA

Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava. Potpora za ulaganje u šumarske tehnologije, preradu, mobilizaciju i marketing šumskuih proizvoda. 

M9 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijA

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

 Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.   

M11 Ekološki uzgoj 

Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja. Plaćanje za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja. 

M13 PLAĆANJA U PODRUČJIMA S PRIRODNIM OGRANIČENJIMA ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Plaćanja u gorsko planinskim područjima - GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima - ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.   

M14 Dobrobit životinja

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarada dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise.

M16 Suradnja

Osnivanje i rad operativnih skupina. 

M17 Upravljanje rizicima

Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka.   

M18 Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja u Hrvatskoj

Priprema pomoć i provedba operacija unutar CLLD strategije. 

M20 Tehnička pomoć
Podijeli:

Nedavni projekti