Proizvodnja biognojiva u Hrvatskoj

Prema Ministarstvu poljoprivrede u Republici Hrvatskoj je zabilježen porast ekoloških poljoprivrednih subjekata kao i površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom. Hrvatska trenutno broji 5.566 subjekata u sustavu ekološke poljoprivrede, taj broj je 2013. godine iznosio 1.789 subjekata. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) u novom programskom razdoblju od 2023. do 2027. nastavlja s ciljevima vezanim za održivost sektora proizvodnje hrane i održivim gospodarenjem prirodnih resursa EU stoga je ekološka poljoprivreda jedan od ključnih elemenata ZPP-a. Također novi propisi o ekološkoj proizvodnji poduprijet će i Akcijski plan o ekološkoj proizvodnji u EU i planove o povećanju ekološke proizvodnje do 2030. godine.

 

Slika 1. Statistika ekološke poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj u 2019. (Izvor: organic-europe.net)

 

Organska gnojiva imaju pozitivan utjecaj na kemijska, biološka i fizikalna svojstva tla i mogu se koristiti u ekološkoj proizvodnji. Prilikom korištenja imaju pozitivan utjecaj na strukturu tla i povećanje kapaciteta tla za vodu i hraniva. Organska tvar prisutna u gnojivu izvor je energije za mikroorganizme, time se povećava populacija mikroorganizama i biogenost tla. Biogeni elementi prosutni u tlu nakon korištenja organskog gnojiva su elementi koji se sporo oslobađaju u obliku koji su biljci pristupačni za usvajanje, stoga ne dolazi do prekomjernje koncentracije hraniva i teže dolazi do njihova ispiranja u dubinske slojeve. Također korištenjem mogu smanjiti negativne ekološke učinke nastale prilikom nepravilnog rukovanja i primjene mineralnih gnojiva na gospodarstvu.

Prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla koji je donesen 6. listopada 2003. godine organska gnojiva jesu organske tvari uglavnom biljnog i/ili životinjskog podrijetla, koje se dodaju u tlo s osnovnom namjenom ishrane bilja. Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla je od 2003. imao tri  izmjene i dopune do danas. Sukladno s tim načela dobre poljoprivredne prakse korištenja gnojiva nalažu da organska gnojiva, poboljšivači tla i ostala sredstva koja se unose u tlo ili koriste u staklenicima/plastenicima mogu koristiti ako su na deklaraciji proizvoda navedeni podaci o sadržaju teških metala i drugih onečišćujućih tvari i ne prelaze peterostruku količinu iz članka 4. istog pravilnika osim kadmija (Cd) koji ne smije prelaziti dvostruku količinu. Internet stranica Ministarstva poljoprivrede sadrži bazu podataka registriranih sredstava za zaštitu bilja, bazu reprodukcijskog materijala i gnojiva, poboljšivače tla (Prilog I.) dozvoljene u ekološkoj proizvodnji.

Organska gnojiva obuhvaćaju raznovrsne smjese biljnih/životinjskih ostataka i/ili životinjskih izlučevina i ostataka različitog stupnja razloženosti, čijim se unošenjem u tlo dodaju biljna hraniva u različitim odnosima. Tu ubrajamo kruti stajski gnoj, gnojovka (polutekući stajski gnoj), gnojnica (tekući stajski gnoj), komposti, vermikompost, prerađeni gradski otpad, sušena organska gnojiva, tekuća organska gnojiva, posebna organska gnojiva, zelena gnojidba. Svojstva koja imaju organska gnojiva ovise o kvaliteti gnojiva, sadržaju i raspoloživosti hraniva, stupnju zrelosti, stabilizaciji mikrobioloških procesa. Unatoč tome, neka svojstva mogu se pripisati svakom organskom gnojivu poput: povećanja biogenosti tla, smanjen rizik ispiranja hraniva, cjenovno su povoljna (proizvod iz nusprodukata/otpada), produženo djelovanje i sadržaj hraniva koja biljke trebaju (Lončarić i sur. 2015.)