Što su Bio-based fertilizers (BBFs) ?

Porastom populacije raste i potreba za hranom u svijetu. Tehnologija proizvodnje gnojiva koristi neobnovljive izvore i mineralne sirovine za proizvodnju istih.  Europska Komisija (EC) je u sklopu Farm to Fork strategije kao jedan od ciljeva zadala smanjenje gubljenja nutrijenata za 50% do 2030. godine, uz to da se ne utječe negativno na plodnost tla. Tim ciljem se očekuje smanjenje korištenja gnojiva za 20%. Takav cilj zahtijeva povećanje oporabe i iskorištavanje nusproizvoda iz različitih industrija. Implementacijom praktičnih rješenja po pitanju korištenja (recikliranja i oporabe) nusproizvoda iz različitih industrija može se smanjiti negativan utjecaj na okoliš i količina otpada. Takvim metodama iskorištavaju se ostaci koji se moraju zbrinjavati, stoga im daje se dodana vrijednost, smanjuje se njihova količinu i utjecaj na okoliš.

SEA2LAND Producing advanced bio-based fertilizers from fisheries waste inovacijski projekt  (program Obzor 2020) je četverogodišnji projekt financiran od strane EU koji ima cilj pružiti rješenja koja će pomoći u prevladavanju izazova povezanih s proizvodnjom hrane, klimatskim promjenama i ponovnom uporabom otpada korištenjem postojećih tokova organskih otpada. U tu će svrhu projekt SEA2LAND raditi na poboljšanju i prilagodbi tehnologija za recikliranje hranjivih tvari za proizvodnju BBF-ova iz ribljeg otpada.

BBF-ovi (bio-based fertilizers) su bio-gnojiva koja mogu biti proizvedena iz različitih vrsta nusproizvoda poput: gnojiva i biljnih ostataka biljne proizvodnje, ostataka hrane (food waste), mulja iz pročišćivaća voda, nusproizvodi akvakulture i ribarske industrije i sl. Takva gnojiva mogu se proizvoditi na različite načine. Glavni princip proizvodnje BBF-ova iz nusproizvoda je tretiranje i pretvorba nusproizvoda u proizvod koji je stabilan i može se zatim koristiti kao gnojivo. Pretvorba/tretiranje radi se različitim tehnologijama koje mogu uključivati mehaničke, termičke, termo-kemijske, kemijske i/ili biološke tretmane nakon čega dolazi do izmjene svojstava produkata zbog promjene koncentracije i omjera nutrijenata u odnosu na netretiranu sirovinu (Chojnacka i sur. 2020.).

Prekomjerenom upotrebom mineralnih gnojiva dolazi do ispiranja nutrijenata što osiromašuje plodnost tla i zagađuje vodene resurse. Korištenjem BBF-ova pozitivno utječe na plodnost i bioraznolikost tla, smanjuje se količina otpada i recikliraju se nutrijenti (Alhassan i sur. 2019.).

Slika 1. Shema oporabe i recikliranja nutrijenata iz organskog otpada iz različitih inustrija (Izvor: Chojnacka i sur. 2020.)

Slika 1. Shema oporabe i recikliranja nutrijenata iz organskog otpada iz različitih inustrija (Izvor: Chojnacka i sur. 2020.)

SEA2LAND projektom doći će do implementacije 9 tehnologija, u 7 pilot postrojenja na 6 reprezentativnih područja gdje je prisutna ribarska inustrija.
Tehnologije će se koristiti za obradu različitih sirovina iz ribarske industrije i akvakulture. Obradom nusproizvoda proizvest će se više različitih BBF-ova specifičnih za lokalna područja postrojenja, a ostala za izvoz. U Španjolskoj, Estoniji, Norveškoj, Francuskoj, Italiji i Malti će se proizvoditi BBF-ovi iz više različitih nusproizvoda ribarske industrije i akvakulture pomoću više različitih tehnologija obrade (TMC, bokashi fermentacija, enzimatska hidroliza...). Projekt je povezan  sa još nekoliko projekata programa Obzor 2020 (LEX4BIO, FERTIMANURE, Nutri2Cycle i dr.).Izmjenom informacija između projekata doći će do podizanja svijesti o recikliranju nutrijenata u svrhu korištenja u poljoprivredi i proizvodnji BBF-ova iz nusproizvoda različitih industrija i njihovoj implementaciji na tržište što će imati pozitivan utjecaj na neovisnost EU o uvozu neobnovljivih sirovina. Podijeli:

Nedavni projekti