Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja skup mjera i programa subvencioniranja poljoprivrede u zemljama Europske unije. ZPP se financira iz dvaju EU fondova, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Izravna plaćanja i tržišne mjere čine prvi stup ZPP-a te se financiraju iz EFJP-a, dok se ruralni razvoj koji čini drugi stup ZPP-a financira iz EPFRR-a. Cilj izravnih plaćanja je osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilan dohodak, a drugi stup je fokusiran na ostvarivanje ciljeva i unaprjeđenje ruralnih sredina. Glavni ciljevi ZPP-a su osiguravanje cjenovno pristupačne, sigurne i visokokvalitetne hrane za građane EU-a, osiguravanje primjerenog životnog standarda poljoprivrednika te očuvanje prirodnih resursa i okoliša.

Europska komisija je 28. listopada 2022. godine odobrila Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. godine, a novim ZPP-om nastoji se povećati doprinos poljoprivrede okolišnim i klimatskim ciljevima EU-a, pružiti usmjerenija potpora manjim poljoprivrednim gospodarstvima te omogućiti veću fleksibilnost državama članicama EU-a u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima. Strateški plan ZPP-a predstavlja temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova uz nacionalni doprinos, a ukupni iznos raspoloživih sredstava za petogodišnje razdoblje iznosi gotovo 3,8 milijardi EUR. Otprilike 1,87 milijardi EUR odnosi se na izravna plaćanja, 1,49 milijardi EUR za mjere ruralnog razvoja, 52 milijuna EUR za vinarstvo te 9,5 milijuna EUR za pčelarstvo. Strateški plan ZPP za razdoblje 2023. – 2027. nastoji doprinijeti Europskom zelenom planu koji je orijentiran na pitanja klime, okoliša i zaštite prirode te poštivati smjernice zelene arhitekture koja podrazumijeva plaćanja za primjene poljoprivrednih praksi koje su povoljnije za okoliš, pridonose smanjenju klimatskih promjena i prilagodbi na njih te onih praksi koje pridonose očuvanju poljoprivrednih krajolika i biološke raznolikosti. Doprinos klimatskim ciljevima osigurat će se kroz potpore praksama i ulaganjima za prilagodbu klimatskim promjenama te praksama s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. Očuvanje okoliša nastoji se osigurati kroz potpore praksama vezanim uz zaštitu tla, vode i zraka, dok se doprinos ciljevima za zaštitu prirode nastoji postići kroz potpore praksama i ulaganjima koje doprinose očuvanju bioraznolikosti i ruralnog krajobraza. Zelena arhitektura ZPP-a sastoji se od sljedećih elemenata:

-            uvjetovanost – obvezno

-            eko sheme (I stup) – dobrovoljno

-            agro-okolišne intervencije (II stup) – dobrovoljno

-      dio investicijskih intervencija te intervencija vezanih za prijenos znanja i suradnju koje se 

povezuju na postizanje specifičnih ciljeva vezanih za klimu, okoliš, bioraznolikost i dobrobit 

životinja

       U trenutnom programskom razdoblju ZPP-a poljoprivrednici korisnici izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja moraju se pridržavati uvjeta višestruke sukladnosti, odnosno minimalnih uvjeta upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Višestruka sukladnost sastoji se od propisanih zahtjeva upravljanja i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta. U novom ZPP-u umjesto višestruke sukladnosti javlja se uvjetovanost koja predstavlja „poboljšan“ set uvjeta za poljoprivrednike korisnike potpore po površini i/ili za uzgoj životinja s ciljem postizanja općih ciljeva nove ZPP.

Također, novost u novom programskom razdoblju ZPP-a su i eko sheme koje predstavljaju dobrovoljne klimatsko-okolišne intervencije unutar izravnih plaćanja. U odnosu na višegodišnje obveze unutar klimatsko okolišnih intervencija u okviru IAKS mjera, korisnici prilikom provedbe eko shema preuzimaju jednogodišnju obvezu. 

Unutar izravnih plaćanja Strateškog plana ZPP-a RH, za eko sheme će se izdvojiti 25 % omotnice za izravna plaćanja, odnosno 93.692.559 EUR godišnje. Potpora se dodjeljuje u obliku dodatnih plaćanja na osnovnu potporu dohotku te nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, dobivene izrađenim kalkulacijama od strane neovisnih stručnjaka.

U Strateškom planu ZPP-a Republike Hrvatske navedeno je sedam eko shema:

-        Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

-        Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

-        Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

-        Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

-        Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina

-        Konzervacijska poljoprivreda

-        Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Unutar Strateškog plana ZPP-a nužno je dio sredstava alocirati i za okolišne intervencije (minimalno 35 % alokacije). Strateški plan ZPP-a u okviru intervencija za ruralni razvoj obuhvaća različite agro-okolišne intervencije kojima se nastoji doprinijeti glavnim ciljevima i prioritetima Europskog zelenog plana. Agro-okolišne intervencije unutar Strateškog plana ZPP-a RH su:

-        Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima

-        Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama

-        Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

-        Ekološki uzgoj

-        Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

-        Plaćanja za dobrobit životinja

-        Očuvanje obilježja krajobraza

-        Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika

-        Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš 

Projekt CAPTIVATE  (CAP Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension), financiran u sklopu Erasmus + programa Europske unije, usmjeren je na prijenos znanja i strukovno osposobljavanje poljoprivrednika i poljoprivrednih savjetnika vezano uz trenutačne strateške smjernice EU-a, kao što su Zeleni plan, strategija Od polja do stola i Akcijski plan za ekološku poljoprivredu. Jedan od glavnih ciljeva projekta je da poljoprivrednici bolje razumiju uvjetovanost i propise eko-shema te da odaberu i sudjeluju u određenim programima s više odgovornosti i svijesti, učinkovitije provodeći mjere ZPP-a.

 


-  

 Podijeli:

Nedavni projekti