Zajednička poljoprivredna politika - uvjeti višestruke sukladnosti

Jedan od najvažnijih elemenata ZPP-a su potpore dohotku putem izravnih plaćanja kojima se osigurava stabilnost prihoda te se poljoprivrednicima isplaćuju naknade za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i pružanje javnih usluga koje obično nisu tržišno isplative. Uvjet za ostvarenje prava na izravna plaćanja je poštivanje pravila višestruke sukladnosti, odnosno uvjeta koje poljoprivrednik mora ispuniti kako bi ostvario prava na izravna plaćanja, a koji su vezani uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobit životinja te dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu.

Višestruka sukladnost je veza između obveznih postupaka kojih se moraju pridržavati poljoprivredna gospodarstva u obavljanju poljoprivredne aktivnosti te izravnih plaćanja koje ostvaraju poljoprivrednici.

Uvjeti višestruke sukladnosti su minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima kojih se poljoprivredna gospodarstva moraju pridržavati u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, a sastoje se od dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (Good Agricultural and Environmental Conditions, GAEC) i obaveznih zahtjeva za upravljanje (Statutory Management Requirements, SMR).

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti su minimalni uvjeti upravljanja vezani uz zaštitu tla od erozije, održavanje strukture tla i razine organske tvari u tlu, zaštitu i upravljanje vodama te osiguravanje minimalne razine održavanja s ciljem očuvanja obilježja krajobraza i sprječavanja uništavanja staništa.

Obavezni zahtjevi za upravljanje su minimalni uvjeti upravljanja vezani za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja.

Provedba uvjeta višestruke sukladnosti u Hrvatskoj regulirana je Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti (NN 113/2019)  te  Pravilnikom o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (NN 65/2013).

Obveznici ispunjavanja višestruke sukladnosti su poljoprivredna gospodarstva, korisnici izravnih plaćanja i korisnici državne potpore ruralnom razvoju vezane za životinje, a nepridržavanje uvjeta propisanih Pravilnikom o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ima za posljedicu smanjenje ili potpuno obustavljanje isplate potpora u poljoprivredi.

Tablica 1 Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti

Naziv GAEC uvjeta

Glavno pitanje

 

GAEC 1 Zaštitne zone oko vodotokova

Voda

GAEC 2 Korištenje vode za navodnjavanje

GAEC 3 Zabrana izravnog ispuštanja u podzemne vode i mjere za sprečavanje neizravnog onečišćenja podzemnih voda ispuštanjem opasnih tvari na zemlju i njihovim procjeđivanjem kroz tlo

GAEC 4 Minimalna pokrivenost tla

Tlo i zalihe ugljika

GAEC 5 Minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla u svrhu očuvanja tla od erozije

GAEC 6 Upravljanje žetvenim ostacima

GAEC 7 Sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom

Krajobraz, minimalna razina održavanja

GAEC 8 Očuvanje obilježja krajobraza

GAEC 9 Minimalna razina održavanja

Izvor: Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (NN 113/2019)
 

Ciljevi dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta su:

·        sprječavanje erozije tla definiranjem minimalnog pokrova tla i minimalne prakse upravljanja zemljištem

·        održavane razine organske tvari u tlu i strukture tla

·        održavanje trajnih travnjaka

·      zaštita biološke raznolikosti i očuvanje obilježja krajobraza, na primjer zabranom rezanja živica i stabala u sezoni razmnožavanja ptica i podizanja ptića

·      zaštita i upravljanje vodama uspostavom graničnih pojaseva duž vodotokova, odobravanjem upotrebe vode za navodnjavanje i zaštitom podzemnih voda od onečišćenja


Tablica 2 Propisani zahtjevi upravljanja

Područje

Glavno pitanje

Naziv SMR standarda

Okoliš, klimatske promjene, dobro poljoprivredno stanje okoliša

Voda

SMR 1 Standardi za nitrate

Bioraznolikost

SMR 2 Standardi za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša

SMR 3 Standardi za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune

Javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka

Sigurnost hrane

SMR 4 Standardi za sigurnost hrane

SMR 5 Standardi za korištenje određenih tvari hormonskog i tirostatskog djelovanja i beta-agonista

Identifikacija i registracija životinja

SMR 6 Standardi za dentifikaciju i registraciju svinja

SMR 7 Standardi za identifikaciju i registraciju goveda

SMR 8 Standardi za identifikaciju i registraciju koza i ovaca

Bolesti životinja

SMR 9 Standardi o sprečavanju, nadzoru i iskorjenjivanju određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Sredstva za zaštitu bilja

SMR 10 Standardi za korištenje sredstava za zaštitu bilja

Dobrobit životinja

SMR 11 Standardi za zaštitu teladi

SMR 12 Standardi za zaštitu svinja

SMR 13 Standardi za zaštitu životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje

Izvor: Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (NN 113/2019)


Uvjetovanost predstavlja pojačanu višestruku sukladnost, odnosno poboljšan set osnovnih pravila za poljoprivredne proizvođače korisnike potpore po površini i/ili za uzgoj životinja s ciljem postizanja općih ciljeva nove ZPP, kao i učinkovitijeg programiranja u okviru strateških planova baziranih na procjeni nacionalnih uvjeta i potreba. Uvjetovanost se, kao i višestruka sukladnost, sastoji od propisanih zahtjeva upravljanja (SMR) i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC).

U strateškom planu ZPP-a RH za novo programsko razdoblje (2023. - 2027.), novost u sklopu uvjetovanosti je glavno pitanje „Klimatske promjene -  ublažavanje i prilagodba“ te pripadajući dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti: GAEC 1 Očuvanje trajnih travnjaka i GAEC 2 Zaštita močvara i tresetišta. 

Novost u novom programskom razdoblju ZPP-a su i intervencije eko-shema, prakse povezane s klimom, okolišem, dobrobiti životinja i antimikrobnom rezistencijom koje nadilaze zahtjeve i obveze iz uvjetovanosti.  

Projekt CAPTIVATE  (CAP Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension), financiran u sklopu Erasmus + programa Europske unije, usmjeren je na prijenos znanja i strukovno osposobljavanje poljoprivrednika i poljoprivrednih savjetnika vezano uz trenutačne strateške smjernice EU-a, kao što su Zeleni plan, strategija Od polja do stola i Akcijski plan za ekološku poljoprivredu. Jedan od glavnih ciljeva projekta je da poljoprivrednici bolje razumiju uvjetovanost i propise eko-shema te da odaberu i sudjeluju u određenim programima s više odgovornosti i svijesti, učinkovitije provodeći mjere ZPP-a.